Monthly Archives مارس 2021

نظر | کوومو و گرگ و میش بت های ضد ترامپ

[ad_1]

در طول دوره ریاست جمهوری ترامپ و به ویژه در دوره کوید ، تلاش برای یافتن چهره هایی وجود داشت که می توانستند مظهر هر آنچه مخالف ترامپ می خواست بازگرداند: عقل ، صلاحیت فنی ، آرمان گرایی. با گذشت زمان ، این ارقام شخصیت کهن الگوهای دراماتیک آشنا را به خود گرفت – جمهوریخواه خوب ، افشاگر قهرمانانه ، کارشناس محاصره شده ، فرماندار ایالت آبی سخت ، اروپایی های خردمند و پیشرفته.

ماه اول دوران بایدن برای این شخصیت ها دوران سختی بوده است...

Read More